Helsingborgs Färjestation 1898-

                      

 

Ångfärjestationen, även Färjestationen, är en före detta stationsbyggnad i Helsingborg. Byggnaden ritades av SJ:s dåvarande chefsarkitekt Folke Zettervall och uppfördes 1898. Ursprungligen var byggnaden endast tänkt som en provisorisk lösning, då den egentliga tanken var att samla all Helsingborgs tågtrafik i en centralstation vid hamnen. Numera är byggnaden säte för nattklubben The Tivoli.

 Byggnaden är något av en särling i Helsingborgs stadsbild, dels genom att vara en så centralt placerad träbyggnad i en stad annars dominerad av stenbebyggelse och dels genom sin arkitektoniska utformning, som påminner mer om nordsvensk nationalromantik än skånsk stationsarkitektur. Dess utseende påminner till exempel om stationshusen i bland annat Boden och Vännäs. Byggnaden är utförd i en våning med vindsvåning och är klädd i svartmålad träpanel, liggande på bottenvåningens fasader och stående i vindsvåningens. Fönsteromfattningar och lister är till största delen vitmålade, medan fönstrens spröjsar är gröna. Taket är klätt i grönt takpapp.

Det ursprungliga stationshuset utgör byggnadens östligaste del och består av en ursprungligen axelsymmetrisk fasad med två flygelbyggnader som omgärdar en central byggnadskropp. I flyglarna är vindvåningen något utkragad, vilket markeras av en grönmålad list, uppburen av enkla konsoler. Mellan flyglarna ligger byggnadens huvudentré ut mot Hamntorget, vilken markeras av ett utskjutande tak. Över entrétaket är fasaden helt uppglasad genom en fönsterrad med små spröjsar. På byggnadens tak ovanför står en takkupa innehållande ett stationsur. Centralt på taket höjer en högre del med brantare takfall upp sig. I denna fanns tidigare en större lanternin, som dock senare tagits bort. Åt väster sträcker sig tullvisitationsbyggnaden, vilken bryter av byggnadens symmetri. Denna är i huvudsak utförd i liknande stil som resterande byggnaden. Bakom byggnaden sträcker sig två äldre perrongtak norrut. Dock är själva perrongerna borttagna och under taken finns sedan dess parkering. Väster om perrongtaken finns ett antal mindre tillbyggnader i en våning utan vindsvåning. Längs stationens östra fasad finns sedan en tid tillbaka en veranda med uteservering tillhörande The Tivoli. Byggnadens nya funktion som nattklubbslokal kan märkas i exteriören genom att gavlarna nattetid är upplysta av färgade glödlampor.

Stationen är särskilt utpekad i riksintresseförklaringen för Helsingborgs stadskärna och klassas som "Särskilt värdefull bebyggelse" i Helsingborgs stads bevarandeprogram.[1]